Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

procedury bezpieczeństwa

egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa

 obowiązująca w czasie egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 1 w Brodnicy

(16-18.06.2020)

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu.

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;

 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny);

3) inni pracownicy szkoły, firma sprzątająca, odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów;

 

1.5.[!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;

 

1.6. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,  itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych  dla zdających wówczas przeprowadzi konieczną  ich dezynfekcję. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;

 

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków;

 

1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;

 

1.9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający będą wpuszczani do szkoły 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu;

 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu);

 

2.3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.;

 

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu;

 

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali);

 

2.6.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m;

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.

 

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej;

 

2.7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania;

 

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. Przy wejściu do szkoły wywieszone zostaną informacje:

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590);

 

3.2. Przy wejściu do szkoły znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły;

 

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajdzie się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk;  

 

3.4. Egzamin przeprowadzany zostanie w auli szkolnej i salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

 

3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

 

3.6. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej, sporządzony zostanie plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów podobnie jak na rysunku powyżej. Plany sal należy przesłać do OKE, a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:

a) w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający

b) dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego

 

3.7. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających;

 

3.8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

 

1) egzamin z języka obcego nowożytnego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów;

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zostanie zapewniona regularną dezynfekcję klamek/uchwytów;

 

3.9. Sale egzaminacyjne zostaną wywietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających;

 

3.10. Dla zdających będzie zapewnione miejsce, w którym będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  Będą to trzy sale 12, 13, 14 na I piętrze, w których dla zdających będą przygotowane stanowiska imienne, na których zdający będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika i pod zamknięciem. Pozostawianie i odbiór rzeczy będzie odbywał się z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa);

 

3.11. Toalety szkolne będą na bieżąco dezynfekowane; 

 

3.12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych –wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3.13. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie;

 

3.14.  Zdezynfekowane zostaną również:

- odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
z języka obcego nowożytnego;

3.15. Przeprowadzając dezynfekcję, szkoła ściśle przestrzegać będzie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Szczególną uwagę zwróci na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;

 

3.16. Na terenie szkoły wyznaczone zostanie i pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala na parterze – gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej);

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Członkowie zespołów nadzorujących przejdą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

 

4.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”;

 

4.3. Paczki odebrane od kuriera i otwierane zostaną w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera zostaną przetarte szmatką z płynem dezynfekującym;

 

4.4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos;

 

4.5. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zdający będą poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

 

4.6. Szkoła zachowa środki ostrożności w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie przychodzą do szkoły 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu;

 

1) zdający wpuszczani będą na teren szkoły różnymi wejściami według podziału na oddziały

2) żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);

3) zdający zostaną wypuszczeni z sal po egzaminie w odstępach czasowych, aby zapobiec  gromadzeniu się przed szkołą;

4) zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;

 

O przyjętych rozwiązaniach wychowawcy klas zobowiązani są poinformować zdających oraz  ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem;

 

4.7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

5.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

5.2.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe;

 

5.3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:

1) pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik taki zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy, zostanie jednocześnie powiadomiona właściwa miejscowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i zostaną zastosowaną odpowiednie instrukcje i polecenia. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zostaną zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

3) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1.