Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta 

 

Uczeń kończący szkołę podstawową...

... doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako cos oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego;

... jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje i maluje; ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki;

... jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Interesuje się otaczającym go światem, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi;

... jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu;

... jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka innych rozwiązań. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności;

... jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to już, że przyjmuje bezkrytycznie!) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania;

... jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje;

... jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi;

... jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w przewidywaniu tych zagrożeń. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny;

... jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego.

Absolwent klasy szóstej sprawnie komunikuje się w języku polskimi i języku angielskim, korzystając ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyrażając swoje myśli i przeżycia w formie pisemnej i ustnej. Dość sprawnie liczy w zakresie zbioru liczb wymiernych, szczególnie w praktycznych sytuacjach życiowych. Posługuje się podstawowymi pojęciami geometrycznymi. Potrafi planować proste eksperymenty, przeprowadzać je, dokumentować i wyciągać z nich wnioski. Dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie oraz szeregiem umiejętności, stanowiących punkt wyjścia do dalszej nauki w zakresie różnych dziedzin edukacyjnych, takich jak na przykład: posługiwanie się mapami i planami, lokalizowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, robienie notatek i korzystanie z nich itp.