Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Ochrona

danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz RODO) informuje się, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy.

Dane teleadresowe: ul. 3 Maja 4, 87-300 Brodnica, tel. (056) 49 823 43, adres e-mail: jedynkabrodnica@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Monika Ratkowska, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: m-ratkowska@o2.pl oraz korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych lub udzielonych zgód.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub w zakresie i celu określonym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania przez niego podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO.

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uprzednio udzielonych zgód.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia danych, o ile występują przesłanki określone w art. 17 RODO,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, o ile występują przesłanki określone w art. 18 RODO,

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gromadzenia danych za Pani/Pana zgodą.

10. Realizacja Pani/Pana praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

SZKOLENIE_2019