Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Biblioteka szkolna

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 

     Biblioteka szkolna z radością informuje naszych uczniów, rodziców, nauczycieli, środowisko lokalne, że w 2017 roku szkoła otrzymała dotację rządową w wysokości 15.000 złotych na zakup książek dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kupiliśmy 1123 publikacje. Wszystkie nowe książki i lektury zostały wprowadzone do księgozbioru szkolnego i można je wypożyczać.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

     Planowane przez szkołę zakupy książek były skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną. Biblioteka szkolna przeprowadziła szerokie badania potrzeb czytelniczych. Sporządziła listę tytułów do zakupienia zgodnie z ich zapotrzebowaniem, uwzględniającą potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami oraz zainteresowania czytelnicze dzieci.

     Obok zakupu książek dla szkolnej książnicy, zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole i poza nią, realizację projektów edukacyjnych, przygotowywanie przedstawień teatralnych w wykonaniu dzieci, konkursów czytelniczych, spotkań z rodzicami, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

       NPRCZ przyczynił się do wzrostu zainteresowań książką i aktywności czytelniczej uczniów, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów. Nastąpił duży wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Księgozbiór biblioteki został znacznie wzbogacony w nowe, atrakcyjne publikacje. Książki zostały zakupione zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. W bibliotece przybyło wiele nowych lektur szkolnych. Zakupiono również książki z dużą czcionką, książki terapeutyczne i do nauki czytania.

      Realizacja  Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa była dużym wyzwaniem, ale wszystkie działania zapisane w harmonogramie zostały zrealizowane i nie było trudności w ich realizacji. Zacieśniła się współpraca w środowisku szkolnym oraz lokalnym.

 

                                                                                      Szkolny koordynator NPRCZ

                                                                                                                     M. Połyńczuk

zdjęcia