Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Informacje

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Jadłospis 20-24.2023r.

 

 

Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest oświadczenie rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej  i ewidencja obecności ucznia  w szkole.

Oświadczenie obiady

 

Opłaty za korzystanie posiłków wydawanych w szkole ustalane  są w okresach miesięcy kalendarzowych.

Intendentka w terminie do 10 każdego miesiąca przekazuje rodzicom informacje o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim miesiącu, a także o terminie i formach zapłaty. Informacja jest przekazywana w formie mailowej.

Termin zapłaty należności upływa w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego.

Nieobecność ucznia korzystającego z posiłku należy zgłosić dzień wcześniej na email: obiad@sp1.pl do godz. 12.00. W przypadku nie zgłoszenia rodzic ponosi koszty posiłku.